Tuesday, July 27, 2010

आता नको…

भावनांचे पसारे खुप झाले
हे असे वेडावणे आता नको … !

वळणावर त्या रेंगाळलेल्या
आठवांची साथ आता नको … !

हृदयात तू कोंडलेल्या सखे
सुखांचा गुदमर आता नको … !

चल सखे स्वप्न स्वप्न खेळु
वास्तवाचा धाक आता नको … !

हरवले स्वर ते सारे आता
हुरहुर मारव्याची आता नको … !

त्या तिथे पलिकडे .., ते चित्र
फसव्या सुखाचे आता नको … !

चल सखे पैलतीरी जावू
मोह ऐलतीराचा आता नको … !

विशाल

No comments:

Post a Comment