Friday, July 9, 2010

सावळा

सावळ्याची तनु सावळी
सावळीच सावली
का न मी झाले सावळी ?
राधा खंतावली 
सावळ्याच्या मुरलीसवे
सुर ही सावळे
‘काय माझे झाले असे हे’
राधेला ना कळे

गंधावली गवळण वेडी
रास सावळा खेळी
सावळ्याची प्रीत मनी अन
सावळा जळी स्थळी

पैलतीरी सावली सावळी
राधिके साद घाली
गेली वेडावुनी गोपिका
बासरी धुंदावली

प्रीत सावळी, भाव सावळा
श्याम तो सावळा
सुखाची चाहुल सावळी
जग राधे सावळा
विशाल

No comments:

Post a Comment