Monday, February 7, 2011

थांबणे सोसेल तोवर लागते चालायला...

चालण्याचे दु:ख जोवर लागते विसरायला
थांबणे सोसेल तोवर लागते चालायला...

लाघवी भासांसवे संवेदना सुखवायला
वास्तवाचे पाश ते मग लागती जाचायला...

लाजणार्‍या मोगर्‍याचे हासणे फसवे किती..,
लागलेला वेळ थोडा वागणे समजायला...

मी फुलांना सांगतो हे भुलवणे आता नको
त्या कळ्यांचा धीर आता लागला संपायला...

या जगाची रीत न्यारी शिकवते भोगायला
लागते मग सवय वेड्या.., वेदनांची व्हायला...

विशाल

No comments:

Post a Comment