Wednesday, February 23, 2011

अजुनी मनात ओले सहवास आज काही...

हलकेच तू सख्या रे वदलास आज काही
कळले न ते इशारे, अदमास आज काही...

मनमोहना तुझी रे मुरली मला पुकारे
यमुनातिरी फुलावे मधुमास आज काही...

विसरायचे सख्याला 'विसरून' आज गेले
अजुनी मनात ओले सहवास आज काही...

खुणवायचे मलाही करपाश ते सुखांचे
घडणार काय येथे रे खास आज काही?...

उरली अजून थोडी जगण्यात आस वेडी
उरलेत श्वास थोडे हमखास आज काही...

हि गझल माझ्या आवाजात ऐका...वृत्त : कल्याणी
लगावली : ललगालगा लगागा ललगालगा लगागा

विशाल...

3 comments: