Tuesday, April 12, 2011

बारची या रीत न्यारी शिकवते पचवायला....

मुळ गझल 

गावठीही हाय जोवर लागते रिचवायला
थांबणे सोसेल तोवर लागते ढोसायला...

वारुणीचे ग्लास पाहुन धुंद होती माणसे
भोवताली अप्सरा मग लागती भासायला...

त्या रिकाम्या बाटलीचे हासणे खोटारडे
लागलेला वेळ थोडा ग्लासही फ़ोडायला...

बेवड्यांना सांगतो मी थांबणे आता नको
वेटरांचा धीर आता लागला संपायला...

बारची या रीत न्यारी शिकवते पचवायला
लागते मग सवय वेड्या.., ओकण्याची व्हायला!

वृत्त : कालगंगा
लगावली :गालगागा गालगागा गालगागा गालगा

नव हझलकार इरसाल म्हमईकर

No comments:

Post a Comment