Monday, July 12, 2010

एकटी…

नेहमीच तुला
तशी मी विसरले
विसरताना सदैव
तुलाच स्मरले...

राखुन अंतर
नेहमीच बसले
गालात हलके
एकटीच हसले...

ओलेती पहाट
मनी भुप रंगला
तरी मी सदैव
भैरवीत दंगले...

पट मेघांचे
वसंत फ़ुलला
मी शरदाच्या
स्मृतीत झुरले..!

विशाल.

No comments:

Post a Comment