Thursday, October 15, 2020

लाडू ....

 लाडू


डोळा पाणी भरून वाहावे

हसता कोणी वळून पाहावे

लेक लाडकी रूसूनी बसता  

बाबाने नकळत व्याकुळ व्हावे 


लट केसांची भाळावर अडली

अन गुलाब गाली फुगून बसली

बाबाला पडतो प्रश्न नेहमी 

राजकुमारी का रूष्ट जाहली?


रोज सकाळी मी उठण्यापूर्वी

अन हळूच गाली हसण्यापूर्वी

निघूनी जातो बॅग घेवूनी

तो गेला हे मज कळण्यापूर्वी


ती उठते तेव्हा घरभर फिरते

मग बाबा बाबा करत शोधते

बाबा नच दिसता डोळे भरती

लाडू आईच्या कुशीत शिरते


चांदोबा मामा दिसताच नभी 

रुसवा सारा आवरून अवघी

बाबा दिसण्याची वाट पहाते

मग सायंकाळी खिडकीत उभी


बाबा दिसता मग फुगवा सरतो

अन मम्माचाही चेहरा फुलतो

बाबा दिसता ती खुशीत येते

लेक लाडकी मग खुदकन हसते


© विशाल कुलकर्णी

Tuesday, October 13, 2020

अनंता ...

 तुझे सांगणेच पुन्हा खरे झाले

खऱ्याने वागणे बोचरे झाले

खोटे उगा बोलायचे कुणाला?

उसासे माझे मला पुरे झाले


नको आवरु संभ्रमाचे पसारे

किती या दिशांचे फसवे इशारे

फुकाचे दिलासे शोधी कशाला?

नको ना पुन्हा धुसराचे किनारे


अकस्मात कोणा नदीच्या तीरी

उदास वाजते हरिची बासरी

उगा दाटती कंढ उरी कशाला?

आता मौन होते पुन्हा वैखरी


जगाचे भुलावे पुरे हो आता

जरा वास्तवाचे द्या दान आता

असे दाटले तम दारी कशाला?

अता आवरा आशंका अनंता !


© विशाल कुलकर्णी


गाणे ...

 

भल्या पहाटे रावे उठती 

गाणे आनंदाचे गाती

सुर लेवून येतो पाऊस

चंदनगंधित होते धरती


खुल्या अंबरी चांदणन्हाणी

ओलेती मुग्ध रातराणी

चिंब चांदणगंधित पाऊस

चंद्र गातसे कुठली गाणी ?


हर्षित होती मुक्त काजवे

तेजाचे ते उन्मुक्त थवे

बरसते मन होते पाऊस

वाहुन जाय अंधार त्यासवे 


सावीच्या किरणांतुन कोणी

तेजाचे घट मिरवत राणी

उजळतो तेजाने पाऊस 

सुखे छेडतो आनंद गाणी


© विशाल विजय कुलकर्णी