Monday, July 12, 2010

खंत


बागेतला बाक
हिरवळीला म्हणाला,
सखे तुझे भाग्य थोर.
तुला कायम
तारुण्याचा सहवास!
आमच्या नशिबी मात्र
नेहेमीच..
वार्धक्याचे क्षीण नि:श्वास !
स्पर्ष तुला शैषवाचे
अन उमलत्या
नव्हाळीचेही !
आक्रंदती कानी माझ्या
श्वास जर्जर
वार्धक्याचे !
ही खंत नसे
केवळ
माझ्या मनीची !
तो बघ शेजारी
शुष्क
बाभुळही कळवळे !
विशाल

No comments:

Post a Comment